Privacyverklaring

Als bezoeker van de website van Core Chiropractie of als (nieuwe) patiënt verzamelen wij gegevens van je. Wij respecteren je privacy en doen er alles aan om deze te beschermen. In deze privacyverklaring willen wij je duidelijkheid geven over welke gegevens wij verwerken, waarom en hoe wij dat doen en met wie wij deze gegevens delen. Ook willen we je laten weten wat jouw mogelijkheden zijn om je gegevens te beheren, te raadplegen, te wijzigen of te verwijderen.

Deze privacyverklaring bestaat uit twee delen: voor gebruik van onze website en voor jou als (nieuwe) patiënt bij Core Chiropractie.

Deel 1: Privacyverklaring website

Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden verzameld vanaf het moment dat jij je gegevens invult of achterlaat op onze website. 

Waarom verwerken wij gegevens?

Als je contact met ons opneemt of op andere wijze met ons communiceert, verzamelen wij de gegevens die je met ons deelt zodat wij je kunnen helpen. Wij verwerken die gegevens voor de uitvoering van onze diensten aan jou en ook om onze diensten te verbeteren.

We zullen je uitsluitend benaderen voor nieuwsbrieven wanneer jij je daarvoor hebt aangemeld (opt-in).

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen of zolang nodig is om te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Gegevens die wij delen met derden

Core Chiropractie kan bepaalde persoonsgegevens ook doorgeven aan derden. Wij doen dat alleen aan gegevensverwerkers die wij gebruiken om onze diensten te ondersteunen. Daarnaast delen wij je persoonsgegevens alleen met andere derden;

 • Wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Als wij of een derde partij een legitiem belang heeft dat rechtvaardigt dat we je gegevens delen
 • Als dat in het algemeen belang is
 • Je daarmee hebt ingestemd.

Met organisaties die jouw gegevens in onze opdracht verwerken hebben wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een afdoende niveau van beveiliging en bescherming van je gegevens.

Wat jij kan doen met de aan ons verstrekte gegevens

Je hebt recht op inzage, wijziging en verwijderen van de over jouw geregistreerde persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met Core Chiropractie. Wij zullen je verzoek in behandeling nemen en er binnen vier weken op reageren.

De aan ons verleende toestemming voor het verwerken van je gegevens kan je te allen tijde intrekken.

Beveiliging

Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot gegevens. Daarnaast treft Core Chiropractie passende technische en organisatorische maatregelen om gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking, en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking.

Wijzigingen

Core Chiropractie kan van tijd tot tijd veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. Wanneer wij dit doen, zullen wij je op de een of andere manier daarvan op de hoogte stellen. Dat kan zijn door de datum aan te passen boven de privacyverklaring, of bijvoorbeeld door een melding op de homepage. De meest recente versie vind je altijd op onze website. Deze versie is opgesteld in december 2020.

Deel 2: Privacyverklaring voor patiënten

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld bij de huisarts).

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administratie, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat jij deze nota eventueel kan declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Jouw naam, adres en woonplaats
 • Je geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals chiropractie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
 • De kosten van het consult.

Cookiebeleid
Bekijk hier het cookiebeleid van Core Chiropractie.

Informatie- en toestemmingsformulier
Bekijk hier het Informatie- en toestemmingsformulier van Core Chiropractie.

Laatste wijziging: 9 december 2020